Kyûsaku Shimada

Kyûsaku Shimada Age: 64 years

Kyûsaku Shimada Date of BirthApril 24, 1955
Kyûsaku Shimada Age64 years 1 months 1 days
Kyûsaku Shimada Day of BirthSunday
Kyûsaku Shimada Place Of BirthKanagawa, Japan
Kyûsaku Shimada Zodiac SignTaurus


Sharing Same BirthdayBorn in the same yearCheck out more