Natalya Shostak

Natalya Shostak Age: 58 years

Natalya Shostak Date of BirthSeptember 15, 1960
Natalya Shostak Age58 years 6 months 9 days
Natalya Shostak Day of BirthThursday
Natalya Shostak Place Of Birth
Natalya Shostak Zodiac SignVirgo


Sharing Same BirthdayBorn in the same yearCheck out more