Shweta Shetty

Shweta Shetty Age: 49 years

Shweta Shetty Date of BirthJune 20, 1969
Shweta Shetty Age49 years 11 months 2 days
Shweta Shetty Day of BirthFriday
Shweta Shetty Place Of BirthBombay, Maharashtra, India
Shweta Shetty Zodiac SignGemini


Sharing Same BirthdayBorn in the same yearCheck out more