Vladimir Shevelkov

Vladimir Shevelkov Age: 58 years

Vladimir Shevelkov Date of BirthMay 8, 1961
Vladimir Shevelkov Age58 years 0 months 18 days
Vladimir Shevelkov Day of BirthMonday
Vladimir Shevelkov Place Of BirthLeningrad, RSFSR, USSR
Vladimir Shevelkov Birth NameVladimir Alekseevich Shevelkov
Vladimir Shevelkov Zodiac SignTaurus


Sharing Same BirthdayBorn in the same yearCheck out more